Kedvezményes utazás a budapesti tömegközlekedésben

2013.09.02 11:35

                               

 

A budapesti tömegközlekedésben résztvevő utasok számára különböző lehetőségek ,kedvezmények igénybevételére van lehetőség. Az utazási bérletek megvásárlása lehetőséget biztosít mindenki számára egy kényelmes ,előre tervezhető közlekedésre,hiszen nem aggódnunk,hogy a rohanás közben nincs a zsebünkben érvényes vonaljegy.

A különböző  utazási bérletek,speciálisan igazodnak a közlekedésben résztvevők igényihez . A különböző bérletek,más-más utazó közönségnek nyújtanak kedvezményt.

   A BKK a tömegközlekedési járatain díjmentesen közlekedhetnek a bemutatott igazolások után:

     -   a gyermekek az iskolai tanulmányok megkezdéséig,felnőtt kíséretében

     -   65 évnél idősebb magyar, valamint EU, EGT tagállam és Svájc állampolgára

    -    65 évnél idősebb magyar nyugellátású külföldi állampolgár

    -    A Szátv. hatálya alá tartozó 65 évnél idősebb külföldi állampolgár és 65. életévét betöltött hozzátartozója

    -    65 évnél idősebb, nemzetközi szerződés hatálya alá tartozó külföldi állampolgár

    -   65 évnél idősebb menekült, letelepedett, továbbá a szabad, mozgás és tartózkodás jogán nem állampolgárság alapján rendelkező személy

    -   vak és hallás sérült személy

   -  A magasabb összegű családi pótlékban részesülő gyermek valamint az 1998. évi XXVI. törvény szerint súlyosan fogyatékos személy + 1 fő kísérőjük 

    -     hadirokkant és kísérője, hadi özvegy

   -  Legalább 75%-os rokkant hadirokkant családtagja (igényjogosult családtag kedvezményezettel közös háztartásban együtt élő házastárs (élettárs),(gyermek)

  Nyugdíjas bérlet vásárlására lehetőségük van a bemutatott igazolások után

   -   KEDVEZMÉNYEZETTEK(65. életévük betöltését megelőző napig)

  -   Saját jogú nyugellátásban részesülő és az azzal azonos elbírálás alá eső ellátásban részesülő személyek (1997. évi LXXX. törvény 4. §-ának f. pontja           alapján)

   -  Hozzátartozói nyugellátásban (özvegyi nyugdíjban, árvaellátásban, szülői nyugdíjban, baleseti hozzátartozói nyugellátásban, özvegyi járadékban) részesülő személy

 - Az a személy, aki 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én korhatár előtti öregségi nyugdíjban (a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény 1. § c) pontjában meghatározott ellátások) részesült

 -Rokkantsági ellátásban részesülő személy, aki 2011. december 31-én I., illetve II. csoportos rokkantsági nyugdíjra volt jogosult

 - Rokkantsági ellátásban részesülő személy, akinek az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 30%-os vagy kisebb mértékű

  - Rokkantsági ellátásban részesülő személy, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én III. csoportos rokkantsági       nyugdíjra volt jogosult

 -  Rokkantsági ellátásban részesülő személy, amennyiben 2011. december 31-ig 57. életévét betöltötte és 2011. december 31-én rendszeres szociális járadékra volt jogosult

 - Rokkantsági járadékban részesülő személy (ha RENDELKEZIK ellátottak utazási utalványával)

 - Nemzeti gondozási díjban, illetve a nemzeti helytállási pótlékban részesülő személy

 - Külföldről hazatelepült magyar állampolgár, aki külföldről részesül nyugellátásban

 - Nyugdíjsegélyben részesülő egyházi személy

-  Gyám és gyámolt személy, valamint gondnok és gondnokolt személy

 - Az előzőekben felsoroltak házastársa (élettársa) - a gyám és gyámolt személyt, valamint gondnok és gondnokolt személyt kivéve -, ha az öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte

 - Aktív korúak ellátásában (rendszeresen folyósított szociális segélyben vagy foglalkoztatást helyettesítő támogatásban) részesülő személy, ha munkaviszonyban nem áll

 

A különböző oktatási intézményekben tanuló diákok számára különböző bérletek megvásárlására van lehetőség.

 

         Közoktatási bérlettel utazhatnak,az igazolások bemutatása után :

 

-A közoktatási intézmények nappali oktatás munkarendje és esti oktatás munkarendje szerint folyó oktatásban részt vevő tanulója

- Az a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy, aki olyan alap- vagy középfokú oktatási intézmény nappali oktatás munkarendje vagy esti oktatás munkarendje szerint folyó

oktatásban részt vevő tanulója, amely az Európai Unió tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban, illetve olyan államban működik, amelynek

állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a szabad mozgás

és tartózkodás joga tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam

állampolgárával azonos jogállást élvez

 

                       Felsőoktatási bérlettel utazhatnak az igazolások bemutatása után :

 

-Nappali és esti tagozatos hallgató, tanuló

-A Szátv. hatálya alá tartozó nappali és esti tagozatos tanuló, hallgató

-Az EU, EGT tagállam és Svájc állampolgára (továbbá a szabad mozgás és tartózkodás

jogával nem állampolgárság alapján rendelkező személy), aki ezen államok

nappali és esti oktatásban részt vevő tanulója, hallgatója

 

                Kisgyerekes bérlettel utazhatnak,az igazolások bemutatása után :

 

-Budapesti lakcímmel rendelkező személy, aki gyermekgondozási segély (GYES), gyermeknevelési

támogatás (GYET), gyermekgondozási díj (GYED) vagy terhességi-gyermekágyi segély (TGYÁS)

folyósításában részesül

 

További információk,a kedvezmények igénybevételéhez szüksége dokumtumok,igazolások megtekinthetők a BKK weboldalán : https://www.bkk.hu

 ( forrás: www.bkk.hu )